Klacht melden

Goede dienstverlening aan u als klant vinden wij erg belangrijk en daar zetten wij ons maximaal voor in. Desalniettemin kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Laat het ons zo snel mogelijk weten, dan doen wij ons best om een passende oplossing voor u te vinden.

 

Indienen van een klacht

Uw klacht kunt u uitsluitend aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@cooldeco.nl 


Afhandeling van de klacht

De ingediende klacht wordt binnen maximaal 10 kalenderdagen na ontvangst van uw klacht beantwoord. Indien er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling, dan ontvangt u binnen deze 10 kalenderdagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven dat u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

 

Indien u het niet eens bent met het antwoord op uw klacht.

Het is van belang dat u tevreden bent met ons antwoord op uw klacht.
I
ndien u zich echter niet kunt vinden in de uitkomst, dan heeft u 6 weken de tijd om daartegen in beroep te gaan. Dit doet u door ons per brief te laten weten dat u het er niet mee eens bent en dat u een andere oplossing wilt.
In uw brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

  • omschrijving van de klacht en de reden waarom u het niet eens bent met het eerder door ons gegeven antwoord;
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • uw handtekening.
U kunt uw brief sturen naar het adres als vermeld op onze website onder Bedrijfsgegevens.
 
U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging van uw brief waarin ook staat wanneer u een antwoord krijgt. Dit zal meestal binnen enkele weken, maar uiterlijk binnen 3 maanden zijn.
 
Indien u het niet eens bent met de uitkomst van de klachtenprocedure
 
Nadat u de klachtenprocedure helemaal hebt doorlopen en u bent het niet eens met de uitkomst, dan kunt u binnen 3 maanden nadat wij uw klacht geheel of gedeeltelijk hebben afgewezen, dan wel ongegrond hebben verklaard, de klacht voorleggen aan:
 
Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
 
Indien u de klacht niet kwijt kunt bij bovenstaande geschilleninstantie of indien u hier geen gebruik van wilt maken, dan kunt u uw klacht ook direct voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.